Käyttöehdot

Kaleva Median verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (jatkossa ’’Käyttöehdot’’) sovelletaan Kaleva365 Oy:n ja sen kanssa samassa Kaleva-konsernissa toimivien yhtiöiden (jatkossa ’’Kaleva Media’’)  tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Kaleva Median hallinnoimat verkko-osoitteet muun muassa Kaleva.fi, Lapinkansa.fi, Raahenseutu.fi, Pyhäjokiseutu.fi, Koillissanomat.fi, Iijokiseutu.fi, Siikajokilaakso.fi, Rantalakeus.fi, ja Forum24.fi) ja Kaleva Median muutoin kaikki verkon kautta välitettävät palvelut, kuten mobiilipalvelut, verkkosivustot, verkkojulkaisut, verkkokilpailut sekä muut maksuttomat ja maksulliset palvelut muodostavat Kaleva Median verkkopalvelut (jatkossa ’’Verkkopalvelut’’).

Verkkopalveluiden käyttäjän (jatkossa ’’Käyttäjä’’) tulee tutustua huolellisesti Käyttöehtoihin ennen Verkkopalveluiden käyttämistä. Verkkopalveluiden käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja.

Kaleva Median Verkkopalvelut tai niiden osat voivat sisältää Käyttöehtojen sijaan tai lisäksi sovellettavia muita erityisehtoja, kuten tilausehtoja tai rekisteröitymistä edellyttävien ja/tai maksullisten palveluiden sopimusehtoja. Kolmansien osapuolten tuottamiin ja ylläpitämiin sisältöihin sovelletaan lisäksi niiden omia ja erillisiä käyttö- tai muita ehtoja, joihin Käyttäjä sitoutuu käyttäessään kyseisiä sisältöjä.

Kaleva Media myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Verkkopalveluiden sisältöjä kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti. Verkkopalveluihin sisältyvien palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja voimassaolevaa Kaleva Media -tunnusta sekä erillistä maksullista tilausta ja erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi.

Mikäli Kaleva Median muihin yksittäisiin ja erillisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä Käyttöehdot täydentävät.

2. Oikeudet

Kaleva Median Verkkopalvelujen kaikki oikeudet, kuten tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, ovat Kaleva Medialla tai muilla Verkkopalveluissa julkaistavan tiedon tuottajilla tai muilla oikeudenhaltijoilla. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään. Kaleva Media ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Verkkopalveluiden käytön myötä.

Käyttäjä ei saa Verkkopalveluihin muita oikeuksia kuin oikeuden käyttää ja hyödyntää Verkkopalveluja ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön näiden Käyttöehtojen taikka mahdollisten muiden Verkkopalveluihin sovellettavien palvelu- tai sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä ei, omaa lähettämäänsä tai tallentamaansa aineistoa lukuun ottamatta, ole oikeutta valmistaa Verkkopalveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita tai kopioita, eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää oikeuksin suojattua aineistoa ilman Kaleva Median tai muun oikeuden haltijan erillistä nimenomaista suostumusta, tai pakottavan lainsäädännön niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista tai edelleen luovuttaa Verkkopalvelun sisältöä. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Verkkopalvelut tai sen osa saatetaan kolmansien saataville.

Käyttäjä vastaa tilaajakohtaisen Kaleva Media -tunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa Kaleva Median asiakaspalveluun välittömästi Kaleva Media -tunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen Kaleva Media -tunnuksensa käyttämisestä siihen saakka, kunnes hän on ilmoittanut tunnuksen katoamisesta tai joutumisesta ulkopuolisen haltuun Kaleva Medialle.

Maksullisen Verkkopalvelun käyttöoikeuden siirtäminen toiselle käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman Kaleva Median erillistä ja etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

3. Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkopalvelut sisältävät yhteyksiä sekä linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja/tai verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- tai palveluehtoja. Käyttäjä käyttää Kaleva Median Verkkopalveluissa ilmeneviä kolmansien osapuolten yhteyksiä ja linkkejä omalla vastuullaan. Kaleva Media ei vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, niiden oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, palveluista tai kolmansien ylläpitämien ja hallinnoimien palveluiden toimivuudesta tai tietoturvasta. Kaleva Media ei ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen suoraan taikka välillisesti vahingosta tai muusta menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta.

Kaleva Median Verkkopalveluihin julkaistavia ja sisältyviä Lehtikuvan valokuvia tai niiden osia ei saa julkaista, lähettää tai muutenkaan saattaa yleisön saataville ilman Lehtikuva Oy:n kirjallista suostumusta. Palveluun sisältyviä kuvia tai niiden osia ei saa tallentaa tietokoneella luettavassa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen epäkaupalliseen tarkoitukseen. Lehtikuva Oy tai sen kuvatoimittajat eivät vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuvia sisältävän palvelun käytöstä, tiedonsiirrossa tapahtuneesta viivästyksestä tai virheestä, taikka muusta näiden kuvien käyttöön tai tallentamiseen liittyvästä seikasta.

4. Ulkoiset linkit verkkopalveluun

Käyttäjän on hyväksytettävä ulkoisen linkin linkitys Verkkopalveluihin Kaleva Medialla kirjallisesti etukäteen, lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa linkki täyttää seuraavat ehdot; 1) linkki on Kaleva Median hallinnoima verkko-osoite ja se sisältää pelkästään kirjoitetun osoitteen, 2) linkki viittaa suoraan Kaleva Median verkko-osoitteen etusivulle, linkki ei saa johtaa verkko-osoitteen alasivuille, 3) linkki avautuu omaan ja itsenäiseen selainikkunaan, 4) linkki ja sen linkitys ei vaikuta haitallisesti Kaleva Median maineeseen tai immateriaalioikeuksiin ja 5) linkki ei luo miltään osin virheellistä kuvaa tai vaikutelmaa siitä, että linkittäjä liittyisi miltään osin Kaleva Mediaan tai sen toimintaan tai että linkittäjä olisi Kaleva Median sponsoroima.

Kaleva Medialla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus linkitykseen, milloin tahansa, sekä kieltää edellä mainitut ehdot täyttävä linkki, mikäli se on Kaleva Medialle tai sen Verkkopalveluille haitallinen.

5. Verkkopalveluiden sisältö ja vastuunrajoitus

Kaleva Media pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan Verkkopalvelut siten, että ne olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Verkkopalvelut ja niiden sisältö tarjotaan ’’sellaisena kuin ne ovat’’. Verkkopalveluille ei anneta takuuta. Verkkopalveluiden käyttö ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla.

Kaleva Media vastaa Verkkopalveluiden toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman hyvään palveluun, mutta ei miltään osin takaa Verkkopalveluidensa toimintavarmuutta, eikä vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kaleva Media ei myöskään vastaa Verkkopalveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tai muun sellaisen muuttumisesta tai katoamisesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu. Kaleva Media ei ole vastuussa sellaisista tapahtumista, kuten viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Kaleva Median vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, eli ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

Kaleva Media ei vastaa Verkkopalveluissa olevien mielipide- tai keskustelupalstojen sisällöstä. Kaleva Media ei takaa Verkkopalveluiden aineiston oikeellisuutta, eikä niissä esiintyvien mielipiteiden, lausuntojen, neuvojen tai muiden Verkkopalveluissa jaettavien tiedon luotettavuutta.

6. Käyttäjän sitoumukset ja vastuu

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää painetun lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta. Digi -tilausta ei voi keskeyttää. Painetun lehden voi halutessaan kääntää myös hyväntekeväisyyteen. Muutokset voi tehdä netissä osoitteessa www.lehdennimi.fi/tilaaja. Muutoksen saa voimaan seuraavasta ilmestymispäivästä, myös viikonloppuisin. Lehden tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 4 päivää. Jatkuvan tilaajan jakelunkeskeytys, joka on vähintään neljän päivän pituinen, siirtää tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajan verran. Määräaikaisissa tilauksissa painetun lehden jakelunkeskeytystä ei hyvitetä. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen aikana voi lukea näköislehteä ja kaikkea verkon sisältöä normaalisti, enintään kahden kuukauden ajan laskutuskauden aikana. Osoitteenmuutokset ja jakelunkeskeytykset voidaan ilmoittaa myös lehden asiakaspalveluun. Arkisin klo 16:een mennessä tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavasta tiistaista alkaen.

7. Käyttäjän lähettämä aineisto

Käyttäjät voivat toimittaa tai julkaista aineistoa Verkkopalveluissa, mikäli näin on erikseen ilmoitettu. Kaleva Medialla on oikeus toimituksellisesti käsitellä tai olla julkaisematta osittain tai kokonaan Verkkopalveluihinsa lähetettyä aineistoa. Kaleva Medialla ei ole velvollisuutta tarkistaa Käyttäjän lähettämää aineistoa ennen sen julkaisemista. Käyttäjä antaa Kaleva Medialle oikeuden julkaista Verkkopalveluihin lähetetty tai tallennettu aineisto kokonaan tai osittain, tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna Verkkopalveluissa tai Kaleva Median hallinnoimissa painetuissa lehdissä, ja liittää aineistoa toiseen tuottamaansa aineistoon tai palveluun. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Käyttäjän lähettämästä tai tallentamasta aineistosta makseta korvausta tai palkkiota, ellei siitä ole etukäteen erikseen ilmoitettu tai sovittu kirjallisesti erikseen.

Aineiston lähettäjä vastaa lähettämänsä,välittämänsä tai julkaisemansa aineiston osalta siitä, että aineisto ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus- tai tekijänoikeuksia eikä muitakaan oikeuksia, ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ohjelmia, ei sisällä muutoin sopimatonta sisältöä, eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen. Aineiston lähettäjällä on oltava kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet luovuttaa lähetettävä aineisto Kaleva Medialle.

Aineistossa mahdollisesti esiintyviltä ja tunnistettavilta henkilöiltä on saatu lupa aineiston julkaisemiseen. Julkisella paikalla kuvatessa ei tarvita esiintyvien ihmisten suostumusta, jos kuvaa tai videota käytetään uutistarkoituksessa.

8. Kommentointi

Verkkopalveluissa Käyttäjän on mahdollista osallistua keskusteluun kommentoimalla Verkkopalveluissa julkaistavaa sisältöä Kaleva Median keskustelupalstoilla tai lähettää Verkkopalveluihin tekstiviestejä, mikäli tästä on erikseen ilmoitettu.

Käyttäjä vastaa kaikesta keskustelupalstoilla tai muilla Verkkopalveluiden alustoilla julkaisemistaan kommenteista ja muusta sisällöstä. Käyttäjällä vastaa siitä, että hänellä on kaikki julkaisemansa sisällön tekijän- ja muut oikeudet tai lupa lähettämänsä sisällön käyttöön tai luovuttamiseen. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen julkaisemansa kommentointi ei ole lain tai hyvien tapojen, eikä Kaleva Median asettamien kommentointiohjeiden ja -sääntöjen vastainen tai sisällöltään muutoinkaan ketään loukkaavaa.

Kaleva Medialla on oikeus harkintansa mukaan olla julkaisematta, muokata tai poistaa Käyttäjän lähettämä kirjoitus tai muu sisältö mistä tahansa Kaleva Median Verkkopalveluista.

Kaleva Medialla on oikeus asettaa Käyttäjä kommentointi- tai kirjoituskieltoon, mikäli Käyttäjä rikkoo kommentoinnillaan tai muita sisältöjä julkaisemallaan näitä Käyttöehtoja tai muita mahdollisesti sovellettavia palvelu- ja sopimusehtoja.

Kaikki Verkkopalveluiden käyttäjät voivat ilmoittaa keskustelupalstoilla tai muilla Verkkopalveluiden alustoilla sopimattomaksi katsottavia kommentteja tai tekstejä Kaleva Medialle. Ilmoittaminen tapahtuu Verkkopalveluissa erikseen ilmoitetulla ja osoitetulla tavalla.

9. Muutokset Verkkopalveluihin ja käyttöehtoihin

Kaleva Medialla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta lisätä, muuttaa, korjata ja poistaa osia Verkkopalveluista sekä mahdollisesti muuttaa maksuttomia Verkkopalveluita maksullisiksi tai lopettaa Verkkopalvelun tai sen osan ylläpitäminen osittain tai kokonaan. Kaleva Medialla on oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Verkkopalveluiden käyttöä tai niiden osien tai kokonaisten sivustojen käyttöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Kaleva Media pidättää oikeuden poistaa Verkkopalveluista mitä tahansa Käyttäjän lähettämää tai tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Kaleva Media pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Verkkopalveluissa. Verkkopalveluiden käyttäminen Käyttöehtojen muutosten jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

10. Tietosuoja ja tietoturva

Verkkopalveluiden käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä ja kirjautumista palveluihin, lukuun ottamatta niitä Verkkopalveluita ja sen osia, joiden yhteydessä on ilmoitettu rekisteröitymisen olevan palvelun käyttämisen edellytys. Kaleva Media käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja Verkkopalveluiden rekisteriselosteiden ja tietosuojalausekkeiden sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kaleva Media käyttää evästeitä Verkkopalveluissaan tietosuojalausekkeissa kuvatulla tavalla. Kaleva Median tietosuojalausekkeet ja tarkemmat tiedot tietosuojasta Kaleva Mediassa löytyy osoitteesta: https://www.kalevamedia.fi/tietoa-meista/tietosuoja/

Kaleva Media pyrkii tarjoamaan Verkkopalveluille mahdollisimman korkean tietoturvan tason, mutta Verkkopalvelut ja Kaleva Median verkkoympäristö eivät ole yleisesti täysin tietoturvallisia ja Käyttäjä ymmärtää sen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa lisäksi Verkkopalveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Kaleva Median tietojärjestelmille.

11. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajien oikeuksia. Näihin Käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan asia viime kädessä ensiasteena Oulun käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus viedä riita-asia myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuositusta riitaan.